Legislativa

 

Oficiální text je doplněn poznámkami autora o tom, jak to vypadá v praxi

O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož územnímsprávním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště.
Žádost o povelení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí obsahovat:
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba,
nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo
trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba
,
b) druh a kategorii silničního vozidla,¨(doplní vám případně na odboru dopravy)
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
d) způsob zajištění záručního a pozáručního servisu (vlastní servis)
Dále musí být tato žádost doložena těmito doklady:
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebou právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
b) technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
c) nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností (jde skutečně jen o nákres, není třeba technický výkres)
d) návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce (nebylo vyžadováno)
e) osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem pověřené zkušebny  (v praxi šlo o to, že jsem musel doložit koupi typové nápravy a žehličky a předložit ověřenou kopii dokladu o způsobilosti svářeče)
O povolení výroby jednotlivého vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí ve kterém uvede, mimo náležitostí daných správním řádem i minimálně následující podmínky :
a) Vozidlo bude vyrobeno výhradně na základě dokumentace předložené schvalovacímu orgánu , která je nedílnou součástí rozhodnutí a nesmí být v průběhu výroby bez souhlasu schvalovacího orgánu měněna. Tato dokumentace musí být vždy předložena i orgánu, provádějícímu technickou kontrolu před schválením technické způsobilosti (zkušební stanici nebo pověřené zkušebně). (Veškerou předloženou dokumentaci schvalovací orgán vždy označí otiskem úředního razítka s uvedením datumu předložení dokumentace a podpisem pracovníka schvalovacího orgánu, jemuž byla dokumentace předložena),
b) Vyrobené vozidlo musí splňovat technické požadavky vymezené pro jeho kategorii platnou legislativou,
c) U jednotlivě vyrobených vozidel, které budou následně provozovány na pozemních komunikacích a budou registrovány dle §6 zákona, schvalovací orgán vždy pro ověření zda vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích dle §36odst.1) zákona zároveň stanoví provedení technické prohlídky.
Po vydání rozhodnutí o povolení výroby je toto vozidlo s tímto rozhodnutím přistaveno na zkušební STK, kde je vystaven technický protokol vydaný touto zkušební stanicí, kterým se dokládá splnění technických požadavků vztahujících se k příslušné kategorii jednotlivě vyráběného vozidla a podle provedení a účelu, ke kterému má být vozidlo používáno. Přílohou technického protokolu u jednotlivě vyrobeného vozidla je vždy i protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti provedené zkušební stanicí v rámci technické kontroly vozidla.
V případě požadování dalších zkoušek v pověřené zkušebně (jak ze strany úřadu nebo STK) je vozidlo přistaveno na pověřenou zkušebnu k provedení dalších zkoušek, které nebylo možné provést na STK a pověřená zkušebna vystaví technické protokoly k jednotlivým zkouškám provedeným na daném vozidle.
Pokud je požadavek na provedení zkoušek v pověřené zkušebně uveden již v rozhodnutí o povolení výroby, tak je možné je provést ještě před přistavením vozidla na zkušební STK.
Po doložení požadavků stanovených v rozhodnutí o povolení výroby schvalovací orgán rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se stanovenými požadavky doloženými technickým protokolem zkušební stanice a pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností uložil provedení zkoušek k ověření některých požadavků i na základě technických protokolů pověřených zkušeben. K rozhodování o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla využívá schvalovací orgán dle §30 odstavce 1) písmene e) zákona č.56/2001 Sb. i žadatelem předložená osvědčení o schválení typu systému vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří jednotlivě vyrobené vozidlo nebo technických protokolů pověřených zkušeben.
V případě, že žádost o schválení technické způsobilosti není doložena některým z výše uvedených dokladů vydá schvalovací orgán rozhodnutí o přerušení správního řízení ve věci schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla k doplnění žádosti o potřebné doklady.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.
V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydá technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá technické osvědčení silničního vozidla.

 

 

 

Teoreticky to vypadá velmi složitě, takže shrnu: na městském (obecním úřadě požádá na oddělení dopravy o povolení stavby. Vyplníte formulář, doložíte požadovanou dokumentaci, zaplatíte správní poplatek ve výši 2.000, - Kč, podáte a čekáte na dopis z úřadu.

 

 

 

Potom můžete začít oficiálně stavět.

 

 

 

Když je hotovo, zapřáhnete svůj produkt, vezmete si povolení, které by už mělo obsahovat výrobní číslo) a hurá na STK.

 

 

 

Tam vám vystaví technický protokol a na základě povolení a vámi doložených dokladů o koupi nápravy, žehličky a ověřené kopie svářečského průkazu i technický průkaz.

 

 

 

Správní poplatky:

 

  • vydání osvědčení o registraci vozidla 100,- Kč
  • vydání technický průkaz vozidla 100,- Kč
  • vydání tabulky registrační značky za 1 ks 200,-Kč

(Po pravdě řečeno, s těmi poplatky si nejsem teď úplně jist, všechno zlevňuje...)

 

Poznámka pro zájemce o stavbu: Předchozí informace doporučuji ještě konfrontovat s textem ze státního portálu portal.gov.cz - https://www.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/708?POSTUP_ID=686&PRVEK_ID=1077